PALADE LASTEAED

thumbnail_Image (2)

Palade lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteaia pidajaks on Hiiumaa vald.

Palade lasteaed asub Alakülas, Hiiumaa vallas. Palade lasteaeda ümbritseb kaunis loodus. Lähedal asub nii männimets, rohumaad, mis loovad soodsad võimalused õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikuks tegevuseks. Samuti toetab lasteaia asukoht laste huvi looduse vastu ning keskkonnahoiualaste teadmiste kujunemist. Palade lasteaed avati 26.oktoobril 1967. aastal selleks kohandatud talumajas. Lasteaia hoone renoveeriti põhjalikult 2012 aastal ning õueala täiustati 2020. aastal.

Palade lasteaed kuulub alates 2013. aasta novembrist, Tervist Edendavate Lasteaeda võrgustikku, mille tõttu pöörame tähelepanu tervislikke eluviiside edendamisel ning tunneme rõõmu liikumisest. Samuti peame oluliseks, et meie söögikorrad oleksid tervislikud ning toidu valmistamisel eelistame kasutada kohalikku toorainet. Palade lasteaed on liitunud programmiga „ Kiusamisest vaba lasteaed”, mille läbi kujundame laste sotsiaalseid oskuseid ning väärtushinnanguid.

Kuulume Ettevõtliku kooli võrgustikku alates aastast 2021. Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale. Ettevõtliku hoiaku kujundamine inimeses ja tema ettevõtlikkusele suunamine algab juba lasteaiast. Seetõttu ei puuduta haridusprogramm Ettevõtlik kool mitte ainult üldhariduskoole ja kooliõpilasi, vaid lasteaedade jaoks kohandatud ettevõtlikkusõppe programmist on võimalik osa saada ka lasteaedadel. Antud haridusprogramm toetab ettevõtliku; loova; iseseisva; otsustusvõimelise; aktiivse ja tegutsemisvõimelise lapse kujunemist, kellel on eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja elukestvaks õppimiseks.

Tänu koostööle Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega rikastatakse õppe- ja kasvatustööd läbi erinevate innovaatiliste haridusrobotite ja digivahenditega. Digivahendite lõimimine toob õppe- ja kasvatustegevustesse mitmekesisust ja põnevust. Kaasaegsete digilahenduste kasutamine õppe – ja kasvatustöös loob aluse digiteadliku lapse kujunemisele.

 

Meie jaoks on olulised:

active-adolescent-child-167300 (1)

Traditsioonid

Nad peidavad endas vaimsust, kõlbust, tarkust.

Usaldus

Vastastikused usalduslikud suhted tagavad edu.

collaboration-community-cooperation-461049

Ausus

Oleme ausad ja õiglased, peame lugu iseendast ja teistest.

Hoolivus

Väljendada huvi, empaatiat ja abivalmidust teiste suhtes.

Keskkond

Loome lastele turvalise ja sõbraliku keskkonna.

Missioon

Visioon

Palade Lasteaed on alusharidust pakkuv lasteasutus, kus on loodud mitmekülgsed võimalused, avastamiseks, kogemuste ja teadmise omandamiseks läbi looduslähedase õpi- ja kasvukeskkonna.

Palade Lasteaed on õppeasutus, kus väärtustatakse turvalist, avatud ja lapsest lähtuvat arengukeskkonda.

Lasteaed avatud:  E-R 07.00-19.00        |        Telefon: 4694518        |        lasteaed.palade@hiiumaa.ee        |        Ala küla, Hiiumaa vald, 92331, Hiiumaa              

Close Menu