Kodukord

Palade lasteaia kodukord:

Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.00-19.00

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.00 – 19.00. Lasteaed on suletud laupäeval ja pühapäeval ning riiklikel pühadel, muudel aegadel vastavalt kokkuleppel Hiiumaa Vallavalitsusega.

1.4. Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale ( 31.12 ), Eesti Vabariigi aastapäevale ( 24.02. ), võidupühale ( 23.06. ) ja jõululaupäevale ( 24.12 ) eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

1.5. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.6. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.7. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või direktori ettepanekutega.2.1. Lasteaia infokanalid on: lasteaia veebileht https://paladelasteaed.hiiumaa.ee/ ; www.eliis.ee ; lasteaia sotsiaalmeedia Facebook kinnine grupp; esikus asuvad infotahvlid ning telefon.

2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (lapsevanema telefoninumber, elektronposti aadress, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest viivitamatult rühma õpetajat.

2.3. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi ka direktorilt.

2.4. Laste, lapsevanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia andmekaitsetingimustest ja isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest.

3.1. Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel on ettenähtud kohanemisperiood, mille pikkuse otsustavad õpetajad koostöös vanematega, arvestades lapse kohanemisvõimet. Kohanemisperioodil ( soovitavalt 1-2 nädalat) on vanemal õigus viibida rühmas koos lapsega.

3.2. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt võiks laps lasteaeda jõuda kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning lapsele järele tulla hiljemalt 15 minutit enne lasteasutuse sulgemist.

3.3. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

3.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

3.5. Kui lapse toob lasteaeda ja viib koju alaealine vend või õde, on vaja kirjutada sellekohane avaldus lasteasutuse direktorile, kus võtab vastutuse lapse kojumineku eest.

3.6. Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja teavitada olukorrast lapsevanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid.

3.7. Lasteaias võtab koolibussi pealt lapsed vastu ja paneb lapsed bussi peale lasteaia töötaja; sõimeealisi lapsi koolibussi peale ei panda; laps viibib bussis üksnes vanema vastutusel.

3.8. Vanem teavitab rühma õpetajat Eliis keskkonnas või telefoni teel, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda.

3.9. Erandkorras hilinemisest palume rühma õpetajat eelnevalt teavitada.

3.10. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel pool tundi peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Poole tunni möödudes teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

4.1. Lapsevanem teavitab lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, millest lähtudes lasteaed kohandab võimaluse korral lapse päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevust.

4.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. Erivahendite (prillid, insuliinipump, jm) kandmise puhul on lapsevanem eelnevalt lapsele selgitanud nende kandmist ja hoidmist. Lasteaed ei vastuta erivahendite purunemise ja kadumise eest.

4.3. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Lasteaias käib laps, kelle terviseseisund lubab tal osa võtta lasteaia tegevustest ja igapäeva toimingutest.

4.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest(häiretest) lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

4.5. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

4.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

4.7. Lapsel on kaasas vahetusriided, isiklikud hügieenivahendid, sh kamm, taskurätt/ühekordsed taskurätikud. Lapse isiklikud asjad on varustatud lapse nimega, et ära hoida asjade vahetusse minemist.

4.8. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

4.9. Lapsel on õues mängimiseks riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Õueriietus peab vastama ilmastikule.

4.10. Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, müts, rätik, mis kaitseb last päikese eest.

4.11. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, kapuutse, salle jt ohtlikke detaile.

4.12. Lapse kapi, riiete puhtuse ja korrasoleku eest kannab hoolt vanem.

4.13. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

4.14.Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õuealal.

5.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

5.2. Lasteaias on keelatud igasugune tegevus, mis ohustab laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust.

5.3. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule. Mänguväljak ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

5.4. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et minimiseerida vigastuste tekkimise ohtu ja jätta lastele võimalikult palju ruumi mängimiseks.

5.5. Lapse välja minek lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

5.6. Lasteaed korraldab nõutava personali olemasolu kogu rühma tööaja jooksul.

5.7. Õppekäigu ajal väljaspool lasteaeda liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

5.8. Laste ujulasse, basseini suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu.

5.9. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühma kokkuleppele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Mänguasja päev on reede. Erandiks on õppetegevusega seotud mängud ja kirjandus ning kaisuloom.

5.10. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

5.11. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.6.1. Toit valmib lasteasutuse köögis, mis lähtub õigusaktidega koolieelsetele lasteasutuste toitlustamisele kehtestatud nõuetele.

6.2. Lasteaia nimekirjas oleva lapse vanem on vabastatud toiduraha maksmisest. Kui lapsevanem ei ole teavitanud lasteaeda lapse puudumisest arvestatakse lapsele, hoolekogu poolt kinnitatud päevamaksumus, milleks on 1.50.

6.3. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult ning rühma personali lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest või toitumisharjumustest toidu suhtes.

6.4.Toitlustamine on garanteeritud kõigile lastele, kes on lasteasutusse jõudnud hommikusöögi ajaks või kui vanem on teatanud, et laps saabub lasteaeda hiljem.

6.5. Lasteasutuses tähistatakse laste sünnipäevi, soovi korral võib sünnipäevalaps tuua tervislikke ampse või maiustusi, mida jagub kõikidele lastele.7.1. Osalustasu makstakse lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni. Nimekirja arvamise kuul ja väljaarvamise kuul makstakse osalustasu lasteaias käidud päevade eest.

7.2. Arve lapse osalustasu maksmiseks saab lapsevanem tema poolt määratud meilile. Arve tasumise tähtaeg on jooksva kuu 20.kuupäev.

7.3. Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümberarvestust ei tehta, v.a. juhul,kui laps puudub mõjuval põhjusel üle 30 päeva järjest. Puudumise põhjuse mõjuvust hindab lasteasutuse direktor.

7.4. Lapsel on õigus puududa osalustasu maksmata ÜHEL kuul aastas. Osalustasu vabastamiseks esitab lapsevanem üks kuu enne lapse puudumist direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas

vormis taotluse. Taotluses märgitakse lapse ja lapsevanema nimed, osalustasust vabastamise periood ja taotlemise kuupäev.

7.5. Lasteaia ajutisel sulgemisel (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms) makstakse osalustasu lasteaia lahtiolekuaja eest.

8.1. Hea koostöö eelduseks on lasteaia personali ja õpetajate vastastikune usaldus ning üksteisemõistmine. Lasteaed on avatud koostööle ning pidevale infovahetusele.

8.2. Lapsevanem on igale rühmapeole, üritusele oodatud osaleja.

8.3. Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos lapsevanematega, vastutab lapse eest lapsevanem (välja arvatud eeskava ajal) ning kannab hoolt, et lapse tegevus teisi peol viibijaid ei segaks.
Peale esinemist ei luba lapsevanem last lasteaias, turvalisuse huvides joosta, üksteist taga ajada, peita jne.

8.4. Arusaamatuste korral pöörduvad lapsevanemad esialgu oma rühma õpetaja poole, vajadusel paluvad abi ka direktorilt.

8.5. Lahkhelid rühma laste vahel lahendatakse õpetaja kaasabil. Lapsevanem ei pöördu teiste laste poole olukordade selgitamiseks.

8.6. Nõu ja abi saamiseks on lapsevanemal võimalus pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, direktori poole.

8.7. Lapse kasvamisel tubliks, enesega hakkama saavaks inimeseks peame tegema koostööd. Ainult nii sünnib parim tulemus.Lasteaed avatud:  E-R 07-19.00        |        Telefon: 4694518        |        lasteaed.palade@hiiumaa.ee        |        Ala küla, Hiiumaa vald, 92331, Hiiumaa              

Close Menu