Õppe-ja kasvatustegevus

Õppeaasta  2023/2024 on meie jaoks oluline:

 1. Laps on oma õpiraja raja- Lapse huvidest ja uudishimust lähtudes kujuneb lapse õpirada. Lapse mõtted on väärtustatud. Lapsed omandavad teadmisi uurimise, küsimustele vastuste otsimise ja avastamise teel. Õpetaja on õpirajal toetaja ja suunaja.

 2. Hiiumaa kui ehe õpikeskkond- Meie eesmärgiks on luua keskkond/ viia keskkonda, mis pakub lapsele avastamis- ja tegutsemisrõõmu ning soodustab arengut terve, loova, keskkonnateadliku, isikupärase, teisi ja ümbritsevat arvestava lapse kujunemisel.

 • Projektõppe järjepidev rakendamine.

 • Jääk- ja taaskasutatavate materjalide kasutamine laste loovtegevustes.

 • Lapsel on võimalus olla ettevõtlik; loov; iseseisev; otsustusvõimeline; aktiivne ja tegutsemisvõimeline.

 • Õuesõpe ja keskkonnateadlikkuse edendamine; õueala ning ümbritseva looduse efektiivsem kasutamine õpikeskkonnana. Laps tunneb ennast looduses tegutsedes hästi.

 • Lapsest ja tema huvidest lähtumine.

 • Koostöö , kus osalevad lapsed, lapsevanemad ja kolleegid. Peame koostöö tegemisel tähtsaks avameelsust, ausust, positiivset suhtumist, märkamist, tunnustamist ja kiitmist, üksteise toetamist ja üksteisega arvestamist.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Palade lasteaias toetab kogu personal koostöös lastevanematega laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, mille tulemusena on lapsel eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ning elukestvaks õppimiseks.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise ja läbiviimise aluseks on lapse huvi ning lasteaia õppekava. Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini. Süvendatud õppetöö toimub 1.septembrist- 31.maini. 1. juunist – 31.augustini toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine, pearõhk nimetatud perioodil on mängulisel tegevusel õues ehk õuesõppel.

Eesmärkide realiseerimisel lähtutakse lasteaia tegevuskavast, rühmades koostatud tegevuskavadest, erialaspetsialistide ( logopeedi ja muusikaõpetaja) tööplaanidest. Rühma tegevuskava koostamisel arvestatakse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke ja ülesandeid, rühma vanuselist koosseisu, laste arengutaset ja huve.

Konkreetsed õppe- ja kasvatustegevused planeeritakse lasteaia päevakavasse nädalakava alusel. 

Õppe- ja kasvatustegevus toimub päevakava alusel, mille koostamisel on arvestatud laste vanusega. Päevakava määrab eale vastava päevarütmi. Päevakava sisaldab puhke- ja ärkvelolekuaega, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ja planeeritud õppe- ja kasvatustegevused. Õpetaja võib teha päevakavas muudatusi, kui need tagavad õppe-kasvatustöö parema korralduse.

Lasteaed on liitunud programmiga Kiusamisest vaba lasteaed.  Õpetajad kasutavad oma töös lisaks veel järgmiste metoodikate elemente:  Montessori,  projektõpe, avastusõpe, õuesõpe, aktiivõpe. Õppe- ja kasvatustegevused on lõimitud. Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel eelistatakse tööd väikestes gruppides tuginedes laste võimetele ja huvidele.

Muusika- ja liikumistegevuste algused on fikseeritud, ülejäänud õppetegevusi viib läbi õpetaja vastavalt oma rühma vajadustele ja võimalustele.

Lasteaia õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskraadi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskraadi kooli, kus laps asub koolikohustust täitma.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Mina ja keskkond
 • Kunst
 • Muusika
 • Liikumine

Lasteaed avatud:  E-R 07-19.00        |        Telefon: 4694518        |        lasteaed.palade@hiiumaa.ee        |        Ala küla, Hiiumaa vald, 92331, Hiiumaa              

Close Menu