Õppe-ja kasvatustegevus

Õppeaasta  2020/2021 prioriteedid :

 • Uurime loodust lähemalt ja liigume avastades kaugemale- ehk toetame ja tugevdame lapse heaolu ja tervisekäitumist läbi aktiivõppe ja õuesõppe.
 • Terves kehas, nutikas vaim- ehk õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks kasutame digivahendeid ( Blue-Bot, Ozobot, Lego WeDo 2.0, Matatalab, Qobo robotigu)
 • Aita mul seda ise teha!- ehk loome koostöös lapsega turvalise, avatud ja mitmekülgse õpi- ja kasvukeskkonna, kus lapse iseseisvus ja aktiivsus saab avalduda.
 • Personali tööriistakohvri täitmine- ehk selgitame välja personali koolitusvajadused ning koolitame ennast järjepidevalt.

Meie eesmärgiks on luua keskkond/ viia keskkonda, mis pakub lapsele avastamis- ja tegutsemisrõõmu ning soodustab arengut terve, loova, keskkonnateadliku, isikupärase, teisi ja ümbritsevat arvestava lapse kujunemisel.

Õppeaasta 2020/21 sisu:

 • keskkonnateadlikkuse edendamine; õueala ning ümbritseva looduse efektiivsem kasutamine õpikeskkonnana.
 • lapsest lähtuv õpetamine, mille käigus julgustatakse last ise uurima ja katsetama
 • lapsed omandavad esimesed lihtsamad teadmised digivahendite juhtimisest ja programmeerimisest, mängulise õppetegevuse kaudu.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Palade lasteaias toetab kogu personal koostöös lastevanematega laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, mille tulemusena on lapsel eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ning elukestvaks õppimiseks.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise ja läbiviimise aluseks on lapse huvi ning lasteaia õppekava. Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini. Süvendatud õppetöö toimub 1.septembrist- 31.maini. 1. juunist – 31.augustini toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine, pearõhk nimetatud perioodil on mängulisel tegevusel õues ehk õuesõppel.

Eesmärkide realiseerimisel lähtutakse lasteaia tegevuskavast, rühmades koostatud tegevuskavadest, erialaspetsialistide ( logopeedi ja muusikaõpetaja) tööplaanidest. Rühma tegevuskava koostamisel arvestatakse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke ja ülesandeid, rühma vanuselist koosseisu, laste arengutaset ja huve.

Konkreetsed õppe- ja kasvatustegevused planeeritakse lasteaia päevakavasse nädalakava alusel. 

Õppe- ja kasvatustegevus toimub päevakava alusel, mille koostamisel on arvestatud laste vanusega. Päevakava määrab eale vastava päevarütmi. Päevakava sisaldab puhke- ja ärkvelolekuaega, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ja planeeritud õppe- ja kasvatustegevused. Õpetaja võib teha päevakavas muudatusi, kui need tagavad õppe-kasvatustöö parema korralduse.

Lasteaed on liitunud programmiga Kiusamisest vaba lasteaed.  Õpetajad kasutavad oma töös lisaks veel järgmiste metoodikate elemente: Reggio Emilia, Hea algus, Montessori,  projektõpe, avastusõpe, õuesõpe, aktiivõpe. Õppe- ja kasvatustegevused on lõimitud. Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel eelistatakse tööd väikestes gruppides tuginedes laste võimetele ja huvidele.

Muusikategevuste algused on fikseeritud, ülejäänud õppetegevusi viib läbi õpetaja vastavalt oma rühma vajadustele ja võimalustele.

Lasteaia õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskraadi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskraadi kooli, kus laps asub koolikohustust täitma.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Mina ja keskkond
 • Kunst
 • Muusika
 • Liikumine

Lasteaed avatud:  E-R 07-19.00        |        Telefon: 4694518        |        lasteaed.palade@hiiumaa.ee        |        Ala küla, Hiiumaa vald, 92331, Hiiumaa              

Close Menu